Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Τεύχος 123 - Έτος 2016

Περίληψη

Η έρευνα που παρουσιάζεται στο άρθρο αυτό επιχειρεί να αναδείξει τους παράγοντες που επηρέασαν τις εκπαιδευτικές επιλογές φοιτητών κοινωνικής εργασίας με αναπηρία κατά την πορεία φοίτησης στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τους ώθησαν σε συνέχιση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στο επιστημονικό πεδίο της κοινωνικής εργασίας. Το θεωρητικό της υπόβαθρο στηρίζεται σε μια κοινωνιολογική προσέγγιση της αναπηρίας, στη βάση της οπτικής του κοινωνικού μοντέλου. Η έρευνα διενεργήθηκε με τη μέθοδο των Ιστοριών Ζωής. Ως μεθοδολογικό ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η θεματικά εστιασμένη βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη και η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στην ανάλυση περιεχομένου. Από τη μελέτη των ευρημάτων προκύπτουν σημαντικά στοιχεία που αναδεικνύουν την κοινωνική κατασκευή της αναπηρίας ∙ το βίωμα της αναπηρίας, το οικογενειακό περιβάλλον και το εκπαιδευτικό σύστημα ως τους σημαντικότερους παράγοντες που καθόρισαν τις εκπαιδευτικές επιλογές των συμμετεχόντων στην έρευνα, τη φοίτηση στην τριτοβάθμια και την επιλογή του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού ως συνειδητές επιλογές, με το βίωμα της αναπηρίας να αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα επιλογής του συγκεκριμένου αντικειμένου σπουδών.

 

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2022. All Rights Reserved