Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Oδηγίες για τους συγγραφείς

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΟΥ

 ΤΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ;

 1. Το άρθρο σε δύο αρχεία: Στο πρώτο αρχείο (με όνομα Πλήρες) θα παρουσιάζεται το άρθρο σύμφωνα με τις Αναλυτικές οδηγίες προς τους συγγραφείς. Στο δεύτερο αρχείο (με όνομα Προς Αξιολόγηση) θα αποκρύπτονται στοιχεία των συγγραφέων και πληροφορίες που θα αποκαλύπτουν τους δημιουργούς των άρθρων προκειμένου να προωθείται προς αξιολόγηση στους κριτές-μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού.
 2. Ένα αρχείο με τα πλήρη ονόματα των συγγραφέων (επίθετα και μικρά ονόματα) καθώς και τις επαγγελματικές ιδιότητές τους. Ο συγγραφέας ή, εάν υπάρχουν δύο συγγραφείς και άνω, ο εκπρόσωπος συγγραφέων θα πρέπει να αποστείλει τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Επίσης, σε αυτό το αρχείο θα περιλαμβάνονται τα πλήρη ονόματα των συγγραφέων, ο τίτλος και η περίληψη του άρθρου καθώς και οι λέξεις κλειδιά τόσο στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ όσο και στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα.
 3. Διαβεβαίωση ότι το άρθρο δεν έχει δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό και ούτε βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης (να αποστέλλεται η σελίδα της διαβεβαίωσης με τις υπογραφές των συγγραφέων σκαναρισμένη).
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το τελικό κείμενο αναγνώστηκε και εγκρίθηκε από όλους τους συγγραφείς (να αποστέλλεται η σελίδα της δήλωσης με τις υπογραφές των συγγραφέων σκαναρισμένη).

 Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση skle.socialwork@gmail.com.

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Κάθε εισερχόμενο άρθρο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και αποστέλλεται από τον/ την Υπεύθυνο/η Σύνταξης ηλεκτρονικό μήνυμα στον συγγραφέα ή στον εκπρόσωπο των συγγραφέων ότι έγινε η λήψη του. Σε περίπτωση που η υποβολή δεν πληροί τις προϋποθέσεις, θα επιστρέφεται πίσω στους συγγραφείς.
 2. Η Συντακτική Επιτροπή επιλέγει τους κριτές της Επιστημονικής Επιτροπής στους οποίους θα αποσταλεί το άρθρο προς αξιολόγηση, με κριτήριο τη θεματική του άρθρου καθώς και των επιστημονικών ενδιαφερόντων των κριτών. Ακολουθείται το τυφλό σύστημα αξιολόγησης και διατηρείται η ανωνυμία των κριτών και των συγγραφέων. Σκοπός είναι η βελτιστοποίηση των προ δημοσίευση άρθρων χωρίς την παρεμβολή μεροληπτικών στάσεων. Οι κριτές οφείλουν να κάνουν μία από τις παρακάτω συστάσεις καθώς και να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους με σαφήνεια και τεκμηρίωση:
 • Αποδεκτό για δημοσίευση χωρίς αλλαγές.
 • Αποδεκτό για δημοσίευση με μικρές τροποποιήσεις.
 • Αποδεκτό για δημοσίευση με σημαντικές τροποποιήσεις.
 • Μη αποδεκτό στην παρούσα μορφή.

 Τα κριτήρια αξιολόγησης των άρθρων είναι:
Γενικά:
- Η συνάφεια με την κοινωνική εργασία και τις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα.
- Η πρωτοτυπία του θέματος
- Η ανάδειξη θεμάτων τα οποία σχετίζονται άμεσα με θέματα κοινωνικής πολιτικής/κοινωνικής εργασίας και επαρκή σύνδεση μεταξύ τους.
- Η σαφήνεια του σκοπού και των στόχων του άρθρου και η επίτευξη αυτών.
- Η άρτια δόμηση και γραφή.
- Η επάρκεια τεκμηρίωσης/επιχειρηματολογίας.
- Η κριτική προσέγγιση.
- Η χρήση επαρκούς, σχετικής και σύγχρονης βιβλιογραφίας.                                    

Σε ερευνητική εργασία:
- Η σαφήνεια του στόχου και της προβληματικής της έρευνας.
- Ο προσδιορισμός της σχέσης του συγγραφέα με την έρευνας.
- Η επάρκεια του θεωρητικού υπόβαθρου και η διατύπωση υποθέσεων και ερευνητικών ερωτημάτων.
- Η σαφής αναφορά στη μεθοδολογία και τα εργαλεία  (εγκυρότητα-αξιοπιστία).
- Ο επαρκής προσδιορισμός του δείγματος.
- Η επαρκής επεξεργασία, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων - σωστή απεικόνιση των βιβλιογραφικών αναφορών, πινάκων, γραφημάτων, κά.
- Η παρουσίαση συμπερασμάτων και προτάσεων.
- Η σύνδεση της έρευνας με την κοινωνική εργασία ή τα γνωστικά πεδία που συνδέονται με την κοινωνική εργασία.

Σε περίπτωση που η θεματική του άρθρου που υποβάλλεται σε αξιολόγηση δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των κριτών-μελών της Επιστημονικής Επιτροπής, η συντακτική Επιτροπή δύναται να ζητήσει τη συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη εξειδικευμένο στο θέμα του άρθρου προς αξιολόγηση.
Επίσης, σε περίπτωση που η μορφή και το περιεχόμενο του άρθρου παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη προώθησής του σε διαδικασία αξιολόγησης.
H τελική απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού για τη δημοσίευση, βελτίωση, επανυποβολή  ή απόρριψη των άρθρων στηρίζεται  στις παρατηρήσεις των κριτών.
Στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η πραγματοποίηση αλλαγών στο άρθρο, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα για το είδος των τροποποιήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταστεί δημοσιεύσιμο. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης των συγγραφέων εντός 3 μηνών από τη λήψη των παρατηρήσεων, το άρθρο δεν θα δημοσιεύεται.  Το βελτιωμένο άρθρο αξιολογείται εκ νέου προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματοποίηση των αλλαγών.

Όταν το άρθρο κρίνεται  μη αποδεκτό στην παρούσα μορφή, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον συγγραφέα ή στον εκπρόσωπο των συγγραφέων, επιστολή απόρριψης. 

 1. Η ύλη των τευχών του περιοδικού διαμορφώνεται από τον υπεύθυνο Σύνταξης του περιοδικού με κριτήρια τη χρονολογική σειρά αποστολής των άρθρων στο περιοδικό καθώς επίσης και από τις θεματικές των τευχών.
 2. ένα άρθρο το οποίο κρίθηκε ικανό προς δημοσίευση, αποστέλλεται σε pdf  με την τελική  δημοσιεύσιμη μορφή του στον συγγραφέα ή στον εκπρόσωπο συγγραφέων.

H πρόσβαση στα άρθρα μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού επιτρέπεται μόνο για τα μέλη του ΣΚΛΕ καθώς και για τους συνδρομητές του περιοδικού με τη χρήση κωδικού πρόσβασης, ο οποίος δίνεται από την Γραμματεία του ΣΚΛΕ.
Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρου χωρίς την έγκριση της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ τους ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

 1. Μορφή του υποβαλλόμενου άρθρου
  Γενικές παρατηρήσεις:
  - Το κείμενο να είναι γραμμένο σε πρόγραμμα επεξεργασίας του κειμένου  MS Office.
  - Το σύστημα που χρησιμοποιείται είναι το Harvard με εντός κειμένου βιβλιογραφικές παραπομπές (in-text citations), που γίνονται σε παρένθεση κατά τη ροή του λόγου. Στην παρένθεση αναφέρεται απαραιτήτως το όνομα του συγγραφέα και η χρονολογία δημοσίευσης του συγκεκριμένου κειμένου καθώς τον αριθμό της σελίδας αναφοράς της πηγής (στην αυτολεξεί παράθεση κειμένου)
  - Η γλώσσα μπορεί να είναι Ελληνική ή Αγγλική.
  - Το μέγεθος των γραμμάτων να είναι κατά βάση 12 στιγμές και η γραμματοσειρά Times New Roman me 1 ½ διάστημα. Το υποβαλλόμενο άρθρο δεν μπορεί να είναι κάτω των 15 σελίδων και άνω των 30 σελίδων.
  - Οι υποσημειώσεις είναι δεκτές στο υποσέλιδο με ξεκάθαρη ένδειξη αριθμητικών δεικτών. Δεν γίνονται αποδεκτές εκτενείς υποσημειώσεις.
  -Η αυτολεξεί παράθεση κειμένων, όταν υπερβαίνει τις πέντε (5 σειρές) συστήνεται σε ξεχωριστή παράγραφο με μεγαλύτερα περιθώρια της σελίδας αριστερά και δεξιά

 

Περιεχόμενα άρθρου και μορφή: 

Τίτλος άρθρου

Με κεφαλαία γράμματα, εμφατική γραφή και μέγεθος 14 στιγμών και στοίχιση δεξιά

Συγγραφείς

Πλήρη τα επίθετα και τα ονόματα των συγγραφέων Με πεζά γράμματα, εμφατική γραφή, μέγεθος 12 στιγμών και στοίχιση αριστερά κάτω ακριβώς από τον τίτλο του άρθρου. Με ένδειξη δεικτών (αριθμούς) θα παρουσιάζονται σε υποσημείωση οι ιδιότητες των συγγραφέων με μέγεθος γραμμάτων 11 στιγμών.

Περίληψη

Παρουσιάζεται η σύνοψη των περιεχομένων του άρθρου. Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 σειρές. Μέγεθος γραμμάτων 11 στιγμές και μονό διάστημα

Λέξεις-Κλειδιά

Αναφέρονται μέχρι 5 λέξεις-κλειδιά. Μέγεθος γραμμάτων 11 στιγμές και πλάγια γραφή (italics)

Εισαγωγή

Παρουσίαση του θέματος. Μέγεθος γραμμάτων 12 στιγμές και διάστημα 1 ½. Το κείμενο της παραγράφου ξεκινά από την αρχή ενώ το διάστημα μεταξύ των παραγράφων είναι διπλό.

Υποκεφάλαια

Οι υπότιτλοι γράφονται με πεζά γράμματα, κεφαλαίο το πρώτο γράμμα και εμφατική γραφή πχ. Εισαγωγή και με στοίχιση αριστερή.
Το διάστημα μεταξύ των υποκεφαλαίων να είναι τριπλό ενώ το διάστημα μεταξύ του υπότιτλου και του κειμένου να είναι διπλό.

Εικόνες

Υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή (Tiff format). Στο πάνω μέρος της εικόνας παρατίθεται η αρίθμηση των εικόνων πχ. Εικόνα 1: ….και ο τίτλος της. Εάν ή εικόνα έχει ληφθεί από άλλη πηγή, θα πρέπει να παρουσιαστούν οι πληροφορίες της πηγής στο κάτω μέρος της εικόνας πχ Πηγή:…
Η δημοσίευση  του άρθρου δεν θα προωθείται αν οι εικόνες δεν είναι κατάλληλα ψηφιακά διαμορφωμένες για αναπαραγωγή. 

Πίνακες-Διαγράμματα-Γραφήματα

Θα περιλαμβάνονται με συνεπή αρίθμηση εντός του κειμένου.  Πρέπει να αποστέλλονται τα πρωτότυπα και να υπάρχει ξεκάθαρη παρουσίαση των μεταβλητών.
Σκόπιμο είναι να συνοδεύονται από σαφείς τίτλους γραμμένους με πλάγια γραφή (italics) και κεντρική στοίχιση πάνω τους πίνακες, τα διαγράμματα και τα γραφήματα.
Σε περίπτωση την οποία τα δεδομένα έχουν αντληθεί από άλλη πηγή, θα πρέπει να δοθούν οι σχετικές πληροφορίες.
Η δημοσίευση  του άρθρου δεν θα προωθείται αν οι πίνακες, τα διαγράμματα και τα γραφήματα δεν είναι κατάλληλα ψηφιακά διαμορφωμένες για αναπαραγωγή. 

Επίλογος-Συμπεράσματα

Καταληκτικό μέρος του άρθρου στο οποίο συνοψίζονται τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος του άρθρου.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Στο τέλος του άρθρου παρατίθενται οι αναφορές που έχουν χρησιμοποιηθεί στο άρθρο κατά αλφαβητική σειρά ανά συγγραφέα  και χρονολογική σειρά για κάθε συγγραφέα (χωρίς αρίθμηση). Σε περίπτωση δημοσιεύσεων του ίδιου συγγραφέα την ίδια χρονιά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν  διαχωριστικοί δείκτες όπως a,β,γ.
Στην περίπτωση που η λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών  περιλαμβάνει και αναφορές σε ξένα συγγράµµατα, είναι δυνατόν να χωριστεί σε ελληνική και ξενόγλωσση. Προτιμητέα είναι η διατήρηση της  ενιαίας λίστας και η τήρηση της μεικτής αλφαβητικής σειράς µε βάση τον παρακάτω πίνακα:

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved