Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 140 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - Έτος 2020

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Αγαπητοί αναγνώστες, Οι σημερινές ευρωπαϊκές πολυ-πολιτισμικές κοινωνίες, ως αποτέλεσμα αυξημένων μεταναστευτικών ροών επί πολλές δεκαετίες (αλλά και της αποικιοκρατίας προηγούμενων αιώνων), αποτελούν σταθερό πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος από επιστήμονες ποικίλων ειδικοτήτων. Η Κοινωνική Εργασία έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς σχετικά άρθρα. Σ' αυτό το τεύχος (αρ.140/2020), ο αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας Παναγιώτης Πεντάρης και η λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας Παναγιώτα Χριστοδούλου διερευνούν, στο άρθρο τους για την "πολυ-πολιτισμικότητα και θρησκευτικότητα στην ανακουφιστική φροντίδα", την επάρκεια εξειδικευμένων γνώσεων...
ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας στην ανακουφιστική φροντίδα, σε θέματα πολυπολιτισμικότητας και θρησκευτικότητας στην Κύπρο. Πρόκειται για μία ποσοτική έρευνα που διεξήχθη μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου 2019, με τη χρήση ερωτηματολογίου που βασίστηκε στο Greater Vancouver Island Multicultural Society Cultural Competence Self-Assessment Checklist και στο εργαλείο ποιοτικής μελέτης εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων επαγγελματιών ανακουφιστικής φροντίδας του Pentaris (2019α). Στην έρευνα συμμετείχαν 53 επαγγελματίες, και η ανάλυση των δεδομένων (συσχετίσεις) έγινε με τη χρήση SPSS (v.25). Οι συσχετίσεις...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ (ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΡΙΕΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
Το άρθρο επικεντρώνεται στην ανάδειξη της σημαντικότητας και των ιδιαιτεροτήτων της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) στην Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση, την Προσχολική Αγωγή και τη Δια βίου Mάθηση. Στο πλαίσιο μιας ομάδας εστιασμένης συνέντευξης (focus group), που έλαβε χώρα την Άνοιξη του 2018, πέντε  επόπτες/τριες ΠΑ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) μοιράζονται τις σκέψεις, απόψεις και εμπειρίες τους από την εποπτεία ασκούμενων κοινωνικών λειτουργών πρώτου ή/και δεύτερου κύκλου ΠΑ, σε όλες τις μορφές και βαθμίδες εκπαίδευσης. Τα παραγόμενα δεδομένα της εν λόγω ποιοτικής μελέτης  αναλύονται μέσα από τη...
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη διαχείριση κρίσεων στη σχολική ζωή. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη θεωρητική οπτική, τις κύριες πτυχές παρέμβασης που εφαρμόζονται στο σχολικό περιβάλλον από τον κοινωνικό λειτουργό, καθώς και τον τρόπο που εφαρμόζονται οι μέθοδοι και οι τεχνικές παρέμβασης στις καταστάσεις κρίσεις. Σκοπός είναι η ανάδειξη και η εφαρμογή του μοντέλου θεραπείας καταστάσεων κρίσης  της N. Golan και των τεχνικών σε όλες τις φάσεις της παρέμβασης στην υπό μελέτη περίπτωση (Βεργέτη, 2009). Η περίπτωση αφορά μαθητή λυκείου που έχασε ξαφνικά τον πατέρα του και σκέφτεται να διακόψει τη φοίτησή του από το σχολείο εξαιτίας των σοβαρών...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved