Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κανδυλάκη Αγάπη
Τεύχος : 120 έτος : 2015
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ν’ αποτυπωθούν οι αντιλήψεις, οι σκέψεις και η εμπειρία των κοινωνικών λειτουργών, που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας, αναφορικά με την παρουσία και τη συμμετοχή εθελοντών σ’ αυτές τις δομές. Συγκεκριμένα, διερευνώνται και αναδεικνύονται τα κίνητρα που σύμφωνα με τους επαγγελματίες οδηγούν ένα άτομο να γίνει εθελοντής σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αλλά και να εντοπιστούν οι πιθανές δυσκολίες που εμφανίζονται στη συνεργασία των εθελοντών με τους ειδικούς ψυχικής υγείας...
Τεύχος : 126 έτος : 2017
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει και αναλύει τις αφηγήσεις ζωής δύο μητέρων με παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και επιχειρεί να αναδείξει τη νοηματοδότηση που οι ίδιες αποδίδουν στην εμπειρία τους...
Τεύχος : 65 έτος : 2002
Συγγραφείς: Κανδυλάκη Αγάπη
Περίληψη Η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό και εκτεταμένο κοινωνικό πρόβλημα που εντούτοις παραμένει στο μεγαλύτερο μέρος του σιωπηλά κρυφό. Το άρθρο αφού επιχειρεί να ορίσει τις έννοιες σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, εστιάζει στο ρόλο της κοινωνικής εργασίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου και τη συμβουλευτική παρέμβαση στα παιδιά και τις οικογένειες. Ταυτόχρονα, σχολιάζει τους περιορισμούς και τα εμπόδια που οι επαγγελματίες συναντούν στην άσκηση του δύσκολου αυτού έργου, από την εκτίμηση της κατάστασης και την αξιολόγηση του κινδύνου στον οποίο βρίσκονται τα παιδιά, έως την αντιμετώπιση του δράστη και την υποστήριξη του «θύματος»/«επιβιώσαντα»...
Τεύχος : 123 έτος : 2016
Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αναδείξει το ‘λόγο’ των εθελοντών σε δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και να παρουσιάσει τις απόψεις τους σχετικά με την ψυχική νόσο. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται ο τρόπος και τα μοτίβα αντίληψης πάνω στα οποία ιχνηλατούνται με παραστατικές θέσεις, σκέψεις αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις και τις παραδοξότητες των συμπτωμάτων μιας ψυχικής διαταραχής. 
Τεύχος : 47 έτος : 1997
Συγγραφείς: Κανδυλάκη Αγάπη
Περίληψη Το άρθρο εστιάζει στη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ κοινωνικής εργασίας και έρευνας και στη δυνατότητα χρησιμοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην πρακτική της κοινωνικής εργασίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ποιοτική έρευνα ως συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Ακολουθώντας μια ανασκόπηση της σχετικής με την ποιοτική έρευνα βιβλιογραφίας, επιχειρείται μια παρουσίαση των κυριοτέρων μεθόδων συλλογής δεδομένων και μία συνοπτική προσέγγιση των Βασικών σημείων που διαφοροποιούν την ποιοτική και την ποσοτική μεθοδολογία. Η συζήτηση αγγίζει το αρκετά πολύπλοκο ζήτημα της ποιοτικής ανάλυσης, σχολιάζει τη χρησιμότητά της στις κοινωνικές επιστήμες επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στην κοινωνική εργασία, εντοπίζοντας τα πλεονεκτήματα της “είς· βάθος" ανάλυσης για ζητήματα ιδιαίτερα ‘'ευαίσθητα", όπως αυτά με τα οποία ασχολούνται λειτουργοί.
Τεύχος : 53 έτος : 1999
Συγγραφείς: Κανδυλάκη Αγάπη
Το άρθρο επιχειρεί μία ανάλυση μέσα σε ένα πλαίσιο που αναδεικνύει “ανπρατσιστικές” (anti- racist) και “πολυ-πολιτισμικές” (muiti-cuituralist) προσεγγίσεις. Εστιάζει στην αντιμετώπιση περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης από τις βρετανικές κοινωνικές υπηρεσίες. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και το ρατσισμό είναι πολύ περιορισμένη, ενώ η βιβλιογραφία για τη σεξουαλική παρενόχληση (κυρίως Βρετανική και Αμερικανική) αγνοεί την πολυ-εθνική, πολυ-φυλετική και πολυ-πολιτισμική φύση της Βρετανικής κοινωνίας. Το επιχείρημα, που αναπτύσσεται εδώ, είναι ότι η μη αναγνώριση πιθανών ‘Ιδιαιτέρων” ζητημάτων στο χειρισμό περιπτώσεων “μαύρων” νέων που έχουν σεξουαλικό παρενοχληθεί ή παρενοχλήσει, μπορεί να θεωρηθεί μια “τυφλή αναφορικά με τη φυλή” (colour-blinded) προσέγγιση, ή ένας "κεκαλυμμένος ρατσισμός” (camouflaged racism). Έμφαση δίνεται στη διττή φύση της προσέγγισης (αντι-ρατσιστικής και ταυτόχρονα πολυπολιτισμικής I ευαισθητοποιημένης προς τις πολιτισμικές αξίες). Το μοντέλο αυτό προκύπτει από την επαναξιολόγηση ορισμένων θέσεων των αντιπαρατιθέμενων θεωρητικά προσεγγίσεων (αντιρατσισμού και πολυπολιτισμικότητας).
Τεύχος : 59 έτος : 2000
Συγγραφείς: Κανδυλάκη Αγάπη
Η παρουσίαση αυτή αφορά στην κριτική αξιολόγηση ενός project ομαδικής θεραπευτικής προσέγγισης με ανηλίκους δράστες σεξουαλικής παρενόχλησης στην Βόρεια Αγγλία. Επιχειρεί να αναλύσει δεδομένα (data) που πηγάζουν από έρευνα που έγινε κατά η χρονική διάρκεια δεκαοκτώ μηνών, ακολουθώντας τη συμμετοχική και συμβουλευτική παρατήρηση (Participant Advising Observation/ΡΑΟ), ως μέθοδο συλλογής δεδομένων. Η ανάλυση που ακολουθεί είναι «ποιοτική» και εστιάζει στις θεραπευτικές τεχνικές που ακολουθούνται παράλληλα με συναντήσεις θεραπείας οικογένειας και την ομαδική προσέγγιση. Δεν αναφέρεται αναλυτικά σε λεπτά προς λεπτό ανάλυσης των τεχνικών που ακολουθήθηκαν. Αντίθετα επικεντρώνεται σε ορισμένα καίρια σημεία τα οποία επέλεξε η ερευνήτρια-συμμετέχων σύμβουλος παρατηρητής.
Τεύχος : 135 έτος : 2019
Οι εθελοντές στα πλαίσια του υποστηρικτικού ρόλου τους στον τομέα της ψυχικής υγείας μπορούν να επιτύχουν ένα θετικό πρόσημο στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ψυχικής ασθένειας. Για αυτό είναι σημαντική η παρουσία τους σε διάφορες ψυχιατρικές δομές. Σκοπός τη μελέτης ήταν να διερευνηθεί η στάση των εθελοντών ψυχικής υγείας αναφορικά με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τις αντιλήψεις των επαγγελματιών. Στα πλαίσια της ποιοτικής μεθόδου και με βασικό ερευνητικό εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη, προέκυψαν δεδομένα, τα οποία αναλύθηκαν με τη βοήθεια της θεμελιωμένης θεωρίας. 
Τεύχος : 140 έτος : 2020
Το άρθρο επικεντρώνεται στην ανάδειξη της σημαντικότητας και των ιδιαιτεροτήτων της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) στην Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση, την Προσχολική Αγωγή και τη Δια βίου Mάθηση. Στο πλαίσιο μιας ομάδας εστιασμένης συνέντευξης (focus group), που έλαβε χώρα την Άνοιξη του 2018, πέντε  επόπτες/τριες ΠΑ του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) μοιράζονται τις σκέψεις, απόψεις και εμπειρίες τους από την εποπτεία ασκούμενων κοινωνικών λειτουργών πρώτου ή/και δεύτερου κύκλου ΠΑ, σε όλες τις μορφές και βαθμίδες εκπαίδευσης. Τα παραγόμενα δεδομένα της εν λόγω ποιοτικής μελέτης  αναλύονται μέσα από τη θεματική ανάλυση. Ως σημαντικότερα ζητήματα της ΠΑ στον τομέα της εκπαίδευσης αναδεικνύουν τον πολυδιάστατο, πολυμεθοδικό και πολυεπίπεδο χαρακτήρα της, την εστίασή της στην ενδυνάμωση, τη σημασία της ανάπτυξης παρεμβάσεων κοινωνικής εργασίας με τους μαθητές, την οικογένεια και την ανάδειξη των δυσκολιών που προκύπτουν, την αλληλεπίδραση και τη σύνδεση θεωρίας και πράξης στην άσκηση της κοινωνικής εργασίας και τις προκλήσεις για την εποπτεία των ασκουμένων στο πεδίο.....
Τεύχος : 141 έτος : 2021
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τα δυνατά σημεία της Κοινωνικής Εργασίας με τα ασυνόδευτα παιδιά και παιδιά χωρισμένα από την οικογένειά τους σε Κέντρα μακρόχρονης φιλοξενίας στον Ελλαδικό χώρο. Μέσα από μία ποιοτική μελέτη, με συνεντεύξεις σε 19 επαγγελματίες που έχουν εργαστεί σε Κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν και μετά την προσφυγική κρίση του 2015, επιχειρείται η ανάδειξη μέσα από τον ‘λόγο’ των ίδιων των επαγγελματιών των στοιχείων εκείνων, από τα οποία αντλούν ικανοποίηση και ανατροφοδότηση και ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους στις πολλαπλές απαιτήσεις και αντιξοότητες στην εργασία τους με τα ασυνόδευτα παιδιά.Τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις αναλύθηκαν με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. Τα δυνατά σημεία της παρέμβασής τους επικεντρώνονται στο ότι εργάζονται με παιδιά, στα οποία καταφέρνουν να παρέχουν ασφάλεια και προστασία, ενδυνάμωση και διατήρηση της αξιοπρέπειάς τους και γενικά, προκειμένου να αυτονομηθούν, όλα εκείνα που θα πρόσφεραν και στα δικά τους παιδιά. Ανατροφοδοτούνται από την αγάπη που δίνουν και παίρνουν από τα παιδιά και από την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη που τους δίνει η εμπειρία αυτή.
Τεύχος : 143 έτος : 2021
Οι κοινωνικοί λειτουργοί κλήθηκαν την τελευταία δεκαετία να σηκώσουν ένα μεγάλο βάρος εξαιτίας των κοινωνικών δυσκολιών που δημιούργησαν οι πρωτόγνωρες συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να διερευνηθεί το άγχος που βιώνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί ως αποτέλεσμα του αυξημένου φόρτου εργασίας που επέβαλλε αυτή η νέα κοινωνική πραγματικότητα. Η μεθοδολογία της συγκεκριμένης έρευνας είχε ποσοτικό χαρακτήρα, με βασικά ερευνητικά εργαλεία την κλίμακα Spielberger State-Trait Anxiety Scale (STAI) για την εκτίμηση του άγχους και ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο μελετούσε το κατά πόσον επηρέασε η οικονομική κρίση τους κοινωνικούς λειτουργούς και τι επιπτώσεις είχε στην άσκηση των καθηκόντων τους. Το δείγμα ήταν ευκαιριακό και η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε στη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των μετεχόντων.....
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Πρόσφατες ανακοινώσεις ΣΚΛΕ
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved