Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κανδυλάκη Αγάπη
Τεύχος : 120 έτος : 2015
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ν’ αποτυπωθούν οι αντιλήψεις, οι σκέψεις και η εμπειρία των κοινωνικών λειτουργών, που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας, αναφορικά με την παρουσία και τη συμμετοχή εθελοντών σ’ αυτές τις δομές. Συγκεκριμένα, διερευνώνται και αναδεικνύονται τα κίνητρα που σύμφωνα με τους επαγγελματίες οδηγούν ένα άτομο να γίνει εθελοντής σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αλλά και να εντοπιστούν οι πιθανές δυσκολίες που εμφανίζονται στη συνεργασία των εθελοντών με τους ειδικούς ψυχικής υγείας...
Τεύχος : 126 έτος : 2017
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει και αναλύει τις αφηγήσεις ζωής δύο μητέρων με παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και επιχειρεί να αναδείξει τη νοηματοδότηση που οι ίδιες αποδίδουν στην εμπειρία τους...
Τεύχος : 65 έτος : 2002
Συγγραφείς: Κανδυλάκη Αγάπη
Περίληψη Η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό και εκτεταμένο κοινωνικό πρόβλημα που εντούτοις παραμένει στο μεγαλύτερο μέρος του σιωπηλά κρυφό. Το άρθρο αφού επιχειρεί να ορίσει τις έννοιες σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, εστιάζει στο ρόλο της κοινωνικής εργασίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου και τη συμβουλευτική παρέμβαση στα παιδιά και τις οικογένειες. Ταυτόχρονα, σχολιάζει τους περιορισμούς και τα εμπόδια που οι επαγγελματίες συναντούν στην άσκηση του δύσκολου αυτού έργου, από την εκτίμηση της κατάστασης και την αξιολόγηση του κινδύνου στον οποίο βρίσκονται τα παιδιά, έως την αντιμετώπιση του δράστη και την υποστήριξη του «θύματος»/«επιβιώσαντα»...
Τεύχος : 123 έτος : 2016
Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αναδείξει το ‘λόγο’ των εθελοντών σε δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και να παρουσιάσει τις απόψεις τους σχετικά με την ψυχική νόσο. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται ο τρόπος και τα μοτίβα αντίληψης πάνω στα οποία ιχνηλατούνται με παραστατικές θέσεις, σκέψεις αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις και τις παραδοξότητες των συμπτωμάτων μιας ψυχικής διαταραχής. 
Τεύχος : 47 έτος : 1997
Συγγραφείς: Κανδυλάκη Αγάπη
Περίληψη Το άρθρο εστιάζει στη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ κοινωνικής εργασίας και έρευνας και στη δυνατότητα χρησιμοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στην πρακτική της κοινωνικής εργασίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ποιοτική έρευνα ως συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Ακολουθώντας μια ανασκόπηση της σχετικής με την ποιοτική έρευνα βιβλιογραφίας, επιχειρείται μια παρουσίαση των κυριοτέρων μεθόδων συλλογής δεδομένων και μία συνοπτική προσέγγιση των Βασικών σημείων που διαφοροποιούν την ποιοτική και την ποσοτική μεθοδολογία. Η συζήτηση αγγίζει το αρκετά πολύπλοκο ζήτημα της ποιοτικής ανάλυσης, σχολιάζει τη χρησιμότητά της στις κοινωνικές επιστήμες επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στην κοινωνική εργασία, εντοπίζοντας τα πλεονεκτήματα της “είς· βάθος" ανάλυσης για ζητήματα ιδιαίτερα ‘'ευαίσθητα", όπως αυτά με τα οποία ασχολούνται λειτουργοί.
Τεύχος : 53 έτος : 1999
Συγγραφείς: Κανδυλάκη Αγάπη
Το άρθρο επιχειρεί μία ανάλυση μέσα σε ένα πλαίσιο που αναδεικνύει “ανπρατσιστικές” (anti- racist) και “πολυ-πολιτισμικές” (muiti-cuituralist) προσεγγίσεις. Εστιάζει στην αντιμετώπιση περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης από τις βρετανικές κοινωνικές υπηρεσίες. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφορικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και το ρατσισμό είναι πολύ περιορισμένη, ενώ η βιβλιογραφία για τη σεξουαλική παρενόχληση (κυρίως Βρετανική και Αμερικανική) αγνοεί την πολυ-εθνική, πολυ-φυλετική και πολυ-πολιτισμική φύση της Βρετανικής κοινωνίας. Το επιχείρημα, που αναπτύσσεται εδώ, είναι ότι η μη αναγνώριση πιθανών ‘Ιδιαιτέρων” ζητημάτων στο χειρισμό περιπτώσεων “μαύρων” νέων που έχουν σεξουαλικό παρενοχληθεί ή παρενοχλήσει, μπορεί να θεωρηθεί μια “τυφλή αναφορικά με τη φυλή” (colour-blinded) προσέγγιση, ή ένας "κεκαλυμμένος ρατσισμός” (camouflaged racism). Έμφαση δίνεται στη διττή φύση της προσέγγισης (αντι-ρατσιστικής και ταυτόχρονα πολυπολιτισμικής I ευαισθητοποιημένης προς τις πολιτισμικές αξίες). Το μοντέλο αυτό προκύπτει από την επαναξιολόγηση ορισμένων θέσεων των αντιπαρατιθέμενων θεωρητικά προσεγγίσεων (αντιρατσισμού και πολυπολιτισμικότητας).
Τεύχος : 59 έτος : 2000
Συγγραφείς: Κανδυλάκη Αγάπη
Η παρουσίαση αυτή αφορά στην κριτική αξιολόγηση ενός project ομαδικής θεραπευτικής προσέγγισης με ανηλίκους δράστες σεξουαλικής παρενόχλησης στην Βόρεια Αγγλία. Επιχειρεί να αναλύσει δεδομένα (data) που πηγάζουν από έρευνα που έγινε κατά η χρονική διάρκεια δεκαοκτώ μηνών, ακολουθώντας τη συμμετοχική και συμβουλευτική παρατήρηση (Participant Advising Observation/ΡΑΟ), ως μέθοδο συλλογής δεδομένων. Η ανάλυση που ακολουθεί είναι «ποιοτική» και εστιάζει στις θεραπευτικές τεχνικές που ακολουθούνται παράλληλα με συναντήσεις θεραπείας οικογένειας και την ομαδική προσέγγιση. Δεν αναφέρεται αναλυτικά σε λεπτά προς λεπτό ανάλυσης των τεχνικών που ακολουθήθηκαν. Αντίθετα επικεντρώνεται σε ορισμένα καίρια σημεία τα οποία επέλεξε η ερευνήτρια-συμμετέχων σύμβουλος παρατηρητής.
Τεύχος : 135 έτος : 2019
Οι εθελοντές στα πλαίσια του υποστηρικτικού ρόλου τους στον τομέα της ψυχικής υγείας μπορούν να επιτύχουν ένα θετικό πρόσημο στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ψυχικής ασθένειας. Για αυτό είναι σημαντική η παρουσία τους σε διάφορες ψυχιατρικές δομές. Σκοπός τη μελέτης ήταν να διερευνηθεί η στάση των εθελοντών ψυχικής υγείας αναφορικά με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τις αντιλήψεις των επαγγελματιών. Στα πλαίσια της ποιοτικής μεθόδου και με βασικό ερευνητικό εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη, προέκυψαν δεδομένα, τα οποία αναλύθηκαν με τη βοήθεια της θεμελιωμένης θεωρίας. 
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved