Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κουντουράς Γεώργιος
Τεύχος : 120 έτος : 2015
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ν’ αποτυπωθούν οι αντιλήψεις, οι σκέψεις και η εμπειρία των κοινωνικών λειτουργών, που εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας, αναφορικά με την παρουσία και τη συμμετοχή εθελοντών σ’ αυτές τις δομές. Συγκεκριμένα, διερευνώνται και αναδεικνύονται τα κίνητρα που σύμφωνα με τους επαγγελματίες οδηγούν ένα άτομο να γίνει εθελοντής σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αλλά και να εντοπιστούν οι πιθανές δυσκολίες που εμφανίζονται στη συνεργασία των εθελοντών με τους ειδικούς ψυχικής υγείας...
Τεύχος : 125 έτος : 2017
Η παρούσα μελέτη έχει βασικό σκοπό, στο πλαίσιο της σύγχρονης βιβλιογραφίας, να διερευνήσει το ρόλο και τη δυναμική που έχει η ενσυναίσθηση, ως λειτουργία στην πρακτική της κοινωνικής εργασίας στο χώρο του σχολείου....
Τεύχος : 123 έτος : 2016
Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αναδείξει το ‘λόγο’ των εθελοντών σε δομές και υπηρεσίες ψυχικής υγείας και να παρουσιάσει τις απόψεις τους σχετικά με την ψυχική νόσο. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται ο τρόπος και τα μοτίβα αντίληψης πάνω στα οποία ιχνηλατούνται με παραστατικές θέσεις, σκέψεις αναφορικά με τις διαφοροποιήσεις και τις παραδοξότητες των συμπτωμάτων μιας ψυχικής διαταραχής. 
Τεύχος : 134 έτος : 2019
Το πένθος, μια φυσιολογική και αναμενόμενη διεργασία, αποτελεί αντίδραση σε γεγονότα και καταστάσεις με βασικό χαρακτηριστικό την απώλεια. Σχετίζεται με μια σειρά από εκδηλώσεις σε συναισθηματικό, γνωστικό, συμπεριφορικό και σωματικό επίπεδο. Το άρθρο, μέσα από μία εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, επικεντρώνεται στην κοινωνική εργασία και τη συμβουλευτική ενηλίκων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του πένθους, ύστερα από τον θάνατο κάποιου αγαπημένου τους προσώπου. Αντλεί από δύο μοντέλα παρέμβασης: αυτό της παρέμβασης σε καταστάσεις κρίσεις και αυτό της ανακατασκευής του νοήματος. Η παρουσίαση μίας μελέτης περίπτωσης.....
Τεύχος : 135 έτος : 2019
Οι εθελοντές στα πλαίσια του υποστηρικτικού ρόλου τους στον τομέα της ψυχικής υγείας μπορούν να επιτύχουν ένα θετικό πρόσημο στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ψυχικής ασθένειας. Για αυτό είναι σημαντική η παρουσία τους σε διάφορες ψυχιατρικές δομές. Σκοπός τη μελέτης ήταν να διερευνηθεί η στάση των εθελοντών ψυχικής υγείας αναφορικά με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τις αντιλήψεις των επαγγελματιών. Στα πλαίσια της ποιοτικής μεθόδου και με βασικό ερευνητικό εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη, προέκυψαν δεδομένα, τα οποία αναλύθηκαν με τη βοήθεια της θεμελιωμένης θεωρίας. 
Τεύχος : 137 έτος : 2020
Ο Φιλοκτήτης είναι στην ηλικία των εννέα ετών και ήδη από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον και επιθετικότητας με τους συμμαθητές του· γεγονός που φέρνει συνεχή αδιέξοδα στην οικογένεια και στις σχέσεις μεταξύ τους. Αν και γίνονται πολλές προσπάθειες από τους γονείς να κατανοηθεί και να επιλυθεί το πρόβλημα με διάλογο, με τιμωρίες και σε ελάχιστες των περιπτώσεων με βία, αυτό δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Οι δάσκαλοι παροτρύνουν την οικογένεια να αξιολογηθεί το παιδί από το Κ.Ε.Σ.Υ της περιοχής τους, πράγμα που, λόγω των μεγάλων αδιεξόδων, πραγματοποιείται. 
Τεύχος : 143 έτος : 2021
Οι κοινωνικοί λειτουργοί κλήθηκαν την τελευταία δεκαετία να σηκώσουν ένα μεγάλο βάρος εξαιτίας των κοινωνικών δυσκολιών που δημιούργησαν οι πρωτόγνωρες συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να διερευνηθεί το άγχος που βιώνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί ως αποτέλεσμα του αυξημένου φόρτου εργασίας που επέβαλλε αυτή η νέα κοινωνική πραγματικότητα. Η μεθοδολογία της συγκεκριμένης έρευνας είχε ποσοτικό χαρακτήρα, με βασικά ερευνητικά εργαλεία την κλίμακα Spielberger State-Trait Anxiety Scale (STAI) για την εκτίμηση του άγχους και ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο μελετούσε το κατά πόσον επηρέασε η οικονομική κρίση τους κοινωνικούς λειτουργούς και τι επιπτώσεις είχε στην άσκηση των καθηκόντων τους. Το δείγμα ήταν ευκαιριακό και η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε στη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των μετεχόντων.....
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved