Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κόφφας Στέφανος
Τεύχος : 112 έτος : 2013
Συγγραφείς: Κόφφας Στέφανος
ΠερίληψηΗ αξιολόγηση χρησιμοποιείται σχεδόν σε κάθε δραστηριότητα, και ειδικότερα σε διαδικασίες που εμπεριέχουν συνειδητά τον έλεγχο αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας, τόσο όσον αφορά τον τρόπο διενέργειας της διαδικασίας, όσο και το τελικό προϊόν. Πρόκειται για μια διεργασία που σχετίζεται με την αποτίμηση του αποτελέσματος και την ανατροφοδότηση. Ο τρόπος που εφαρμόζεται...
Τεύχος : 115 έτος : 2014
Συγγραφείς: Κόφφας Στέφανος
Περίληψη Η παρούσα εργασία προσπαθεί να αναδείξει τη συσχέτιση της συναντίληψης περί ατομικής ευθύνης ως βασικού στοιχείου συνέργειας κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών υγείας με την αποτελεσματικότητά τους στις κοινωνίες του νεοφιλελεύθερου χώρου. Περαιτέρω, επικεντρώνεται στη σημασία της συνακόλουθης νοοτροπίας που επιδεικνύουν...
Τεύχος : 120 έτος : 2015
Η σύλληψη του θέματος της συγκεκριμένης έρευνας έχει τις ρίζες της στο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σχετικά με τη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων (trafficking) ως κοινωνικό ζήτημα. Παρουσιάζονται το θεωρητικό υπόβαθρο βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης καθώς και τα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τις υπάρχουσες πληροφορίες για το φαινόμενο του trafficking στην......
Τεύχος : 93 έτος : 2009
Συγγραφείς: Κόφφας Στέφανος
Η προσπάθεια μιας συγκριτικής προσέγγισης μεταξύ διαφορετικών κοινωνικοπολιτικών συστημάτων, επιδιώκει την εποικοδομητική αντιπαράθεση των εννοιολογικών στοιχείων μεταξύ εκπροσώπων χωρών, οι ιδιότητες των οποίων σχετίζονται στενά με τις ιστορικές, παραδοσιακές δομές οργάνωσης και αρχές λειτουργίας των συστημάτων αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοπολιτικές επιταγές που διαμορφώνουν το status quo σε κάθε χώρα και το εύρος του πεδίου δράσης της κρατικής παρέμβασης, γίνεται προσπάθεια ανάλυσης και παραλληλισμού των χρησιμοποιούμενων όρων και των θεωρητικών προσεγγίσεων. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται μια θεσμική εννοιολογική σύγκριση μεταξύ των όρων που χρησιμοποιούνται για την κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα και τη Γερμανία, με την οποία, παράλληλα με την επίδραση των ιστορικών δεδομένων, των πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών κάθε συστήματος, επιδιώκεται η σύγκριση των χρησιμοποιούμενων εννοιών με βάση τις ομοιότητες και τις διαφορές μέσα από τη χρήση των αρχών οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων στην πράξη. Η ανάλυση δίνει βαρύτητα στις δομές και τον τρόπο διαμόρφωσης των αρχών λειτουργίας και οργάνωσης του θεσμικού πλαισίου και αποφεύγει σκόπιμα την ποσοτική προσέγγιση μέσω στατιστικών δεδομένων.
Τεύχος : 102 έτος : 2011
Συγγραφείς: Κόφφας Στέφανος
Περίληψη Στην επιταγή για προσαρμογή στα νέα δεδομένα των μέτρων - προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη έμφαση, η ανάγκη παρέμβασης της κοινωνικής πρόνοιας στην προστασία και παροχή υποστηρικτικής βοήθειας για ανήλικους ασυνόδευτους αλλοδαπούς. Η παρέμβαση που προτείνεται περιγράφει τη λειτουργία ενός πιλοτικού προγράμματος παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες της πληθυσμιακής ομάδας των ανήλικων, ασυνόδευτων αλλοδαπών. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών των νεαρών ατόμων συμπεριλαμβανομένων και των ιδιαιτεροτήτων των τραυματικών τους εμπειριών και περιλαμβάνουν υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στις διαδικασίες υποδοχής, διαμονής, φροντίδας, νομικής εκπροσώπησης και υποστήριξης τους στη διαδικασία απόκτησης ασύλου και συνοδευτικών εγγράφων. Η εφαρμογή του σχεδίου αυτού άρχισε να υλοποιείται από το τέλος του 2005 ως πιλοτικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Εσωτερικών του κρατιδίου της Βαυαρίας στο Μόναχο και τη Νυρεμβέργη της ς2.
Τεύχος : 104 έτος : 2011
Συγγραφείς: Κόφφας Στέφανος
Η κοινωνική πολιτική σήμερα δεν μπορεί να προσδιοριστεί πλέον ως μονοδιάστατη διαδικασία που ασκείται αποκλειστικά μόνο από την κρατική πολιτική παρέμβαση. Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση στην οποία εμπλέκονται ενεργά οι πολίτες κάθε χώρας. Αυτό γίνεται μέσω της διαντίδρασης των πολιτών στις σχέσεις τους με τον κρατικό μηχανισμό, τόσο ως αποδέκτες υπηρεσιών και κριτές της αποδοτικότητάς του, αλλά πολύ περισσότερο ως διαμορφωτές -ως ένα σημείο- των πολιτικών αποφάσεων. Με Βάση την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο κοινωνικοπολιτικό πλουραλιστικό μοντέλο άσκησης κοινωνικής πολιτικής είναι αναμενόμενο η εφαρμογή τον να παρουσιάζει διαφορετικές εκφάνσεις, ανάλογα με τις ιδιομορφίες κάθε χώρας. Η επίδραση της νοοτροπίας και της κουλτούρας ανήκουν στους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το μοντέλο του κοινωνικού πλουραλισμού. Η συγκριτική παρουσίαση αυτών των παραγόντων συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των πλουραλιστικών κοινωνικοπολιτικών μοντέλων κάθε χώρας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved