Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Βεργέτη Αλεξάνδρα
Τεύχος : 87 έτος : 2007
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις αρχές οι οποίες διέπουν τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία. Παρουσιάζει τα γενικά κριτήρια που ισχύουν παγκοσμίως για τις σπουδές στην Κοινωνική Εργασία και τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην Ευρώπη σε σχέση με την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια, δηλαδή το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή σύγκλιση της ανώτατης εκπαίδευσης. Σκοπός του είναι να συμβάλλει στον προβληματισμό για την προαγωγή των σπουδών Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα.
Τεύχος : 88 έτος : 2007
Η θεωρία και η πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας αναπτύσσεται μέσα από ερευνητικές μελέτες που περιγράφουν και εξηγούν τα προβλήματα κοινωνικής λειτουργικότητας και τις παρεμβάσεις της Κοινωνικής Εργασίας σε πολλαπλό επίπεδα οργάνωσης του κοινωνικού βίον (ατόμου, ομάδας, οργανισμού και κοινότητας). Το άρθρο αυτό επιχειρεί μια σύντομη ανασκόπηση στη σύγχρονη έρευνα της Κοινωνικής Εργασίας. Αποσκοπεί να επισημάνει τις εξελίξεις και τις κυριότερες ερευνητικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται σήμερα στην έρευνα της Κοινωνικής Εργασίας με τα δυνατά σημεία και τους περιορισμούς τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην «έρευνα παρέμβασης», η οποία συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.
Τεύχος : 90 έτος : 2008
Η μελέτη περίπτωσης ως ερευνητική στρατηγική έχει συχνή εφαρμογή στην πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας καθώς επιτρέπει μια πολύπλευρη και σε Βάθος διερεύνηση των προβλημάτων κοινωνικής λειτουργικότητας ατόμων, ομάδων, οργανισμών και κοινοτήτων, τα οποία αναφέρονται στο αντικείμενο της κοινωνικής εργασίας. Καθιστά δυνατή τη λεπτομερή μελέτη των μεθόδων και των μοντέλων παρέμβασης που χρησιμοποιούνται καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Επίσης, η μελέτη περίπτωσης επιτρέπει τη διερεύνηση και αποτίμηση της επίδρασης της ισχύουσας κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόζεται η Κοινωνική Εργασία. Το άρθρο αυτά επιχειρεί αρχικά μια αναφορά στη χρήση και τη μεθοδολογία εφαρμογής της μελέτης περίπτωσης στην έρευνα παρέμβασης της Κοινωνικής Εργασίας. Στη συνέχεια απεικονίζει την εφαρμογή της μελέτης περίπτωσης μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και αποτελέσματα παρέμβασης μιας έρευνας, η οποία αφορά στην αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης σε σχήματα οικογένειας, στο πλαίσιο του προνοιακού συστήματος στη χώρα μας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved