Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κοσκινιάδου Τάνια
Τεύχος : 89 έτος : 2008
Η τοποθέτηση σπουδαστών σε πλαίσια πρακτικής άσκησης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος σπουδών όλων των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας ανά τον κόσμο. Η ομαδική εποπτεία και η εσωτερική παρακολούθηση (intervisie) είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του Μάαστριχτ κατά τη διάρκεια της πρακτικής των σπουδαστών για την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το μεικτό αυτό μοντέλο παρακολούθησης των σπουδαστών διαμορφώνεται μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου η πορεία προς τη μάθηση αποφασίζεται από τον ίδιο τον σπουδαστή, ενώ ο εκπαιδευτικός ακολουθεί την πορεία αυτή διευκολύνοντάς την. Το παρόν άρθρο αποτελεί μέρος μιας συγκριτικής ποιοτικής έρευνας που βασίστηκε σε Βιβλιογραφικές πηγές και σε ημιδομημένες συνεντεύξεις με επόπτες της Ολλανδικής Σχολής Κοινωνικής Εργασίας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved