Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αξιολόγηση Οργανισμών Θεραπείας της τοξικοεξάρτησης: Στόχοι, μέθοδοι και κριτήρια

Τεύχος 57 - Έτος 2000

Σε όλο τον κόσμο δαπανώνται μεγάλα ποσά για την ενίσχυση οργανισμών που ασχολούνται με τη θεραπεία της τοξικοεξάρτησης. Ωστόσο, πολύ συχνά, οι προσπάθειες των οργανισμών αυτών δεν αξιολογούνται συστηματικά ενώ οι συζητήσεις για την αποτελεσματικότητά τους γίνονται σε συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα και σπάνια βασίζονται στην επιστημονική έρευνα. Πολλές φορές μάλιστα οι αντιπαραθέσεις αυτές διογκώνονται από τα Μ.Μ.Ε. αλλά και τους ίδιους τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους το προσωπικά και όχι το δημόσιο συμφέρον. Έτσι, συχνά η πολιτική που ακολουθείται είναι το αποτέλεσμα πιέσεων που ασκούν πρόσωπα ή φορείς της εξουσίας. Όσο η διαθέσιμη γνώση γύρω από την αποτελεσματικότατα των οργανισμών θεραπείας παραμένει ελλιπής, θα απουσιάζει και η δυνατότητα για τη χάραξη μιας εθνικής πολιτικής και στρατηγικής στον τομέα της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Η έρευνα που αφορά στην αξιολόγηση οργανισμών θεραπείας της τοξικοεξάρτησης είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Η μεγαλύτερη δυσκολία στη διεξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων μελετών τέτοιου είδους οφείλεται στην απουσία ενός θεωρητικού πλαισίου πάνω στο οποίο να στηρίζεται η εξήγηση του φαινομένου. Συνήθως, οι μελέτες που διεξάγονται είναι ποσοτικές, καταφεύγουν δηλαδή σε καθαρά στατιστικά στοιχεία και πολλές φορές στηρίζονται μόνο στα αρχεία που τηρούν τα Θεραπευτικά Προγράμματα προκειμένου να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέτοιου είδους, όμως, μελέτες δεν παρέχουν το είδος της πληροφόρησης που απαιτείται, ώστε να μπορέσουν οι οργανισμοί να τροποποιήσουν την πρακτική τους και να προσφέρουν πιο αποτελεσματική θεραπεία. Οι ποιοτικές μελέτες που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κατανόηση των παρεχομένων υπηρεσιών και στη βελτίωσή τους είναι περιορισμένες σ’ αυτόν τον τομέα. Η συνδυασμένη χρήση των ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων μπορεί να οδηγήσει σε ορθότερη αξιολόγηση, να εξερευνήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός συστήματος, τις διαδικασίες, καθώς επίσης και άλλους παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχή ή ανεπιτυχή έκβαση της θεραπείας.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved