Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

Τεύχος 143 - Έτος 2021

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που περιγράφουμε τη συμπεριφορά των παιδιών και των νέων. Με το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο δυτικός κόσμος εντείνει το ενδιαφέρον του για την ευημερία των παιδιών στα σχολεία και αναθέτει στους εκπαιδευτικούς σημαντική ευθύνη για τη διασφάλισή της (Isaksson & Larsson, 2017). Αντίστοιχα, η αποδυνάμωση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας από τη δεκαετία του 1970,  παράλληλα με την αυξανόμενη γραφειοκρατικοποίηση της Κοινωνικής Εργασίας, συμβαδίζουν με τον σφικτό τους εναγκαλισμό με νεοφιλελεύθερες αξίες στα συστήματα κοινωνικής πολιτικής και υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Parton, 2019). Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται σε ορισμένες παραδοχές που θεωρούμε ως σημαντικές για τη διεπαγγελματική συνεργασία από την πλευρά της εφαρμοσμένης ψυχολογίας και της σχολικής κοινωνικής εργασίας. Θεωρητικά, αντλούμε από νεότερες προσεγγίσεις  στην κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση του Vygotsky (Daniels, Edwards,  Engeström, Gallagher, & Ludvigsen, 2010; Ludvigsen, 2017), κριτικές προσεγγίσεις των κοινωνικών επιστημών για την προστασία των παιδιών και των νέων (Munro, 2011; Parton, 2019) και σύγχρονες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τη διεπιστημονική και διεπαγγελματική συνεργασία στο σχολείο (Αναγνωστάκη, 2020; Bracher, 2006; Marshall, 2013).

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved