Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Φιλαλήθης Αναστάσιος
Τεύχος : 129 έτος : 2018
Στην Ελλάδα έχει σημειωθεί μερική  πρόοδος - κυρίως μέσω νομοθετικών οδών – σε θέματα που αφορούν στη θέση των γυναικών στο υπάρχον κράτος πρόνοιας.  Για την παρούσα μελέτη, δεκατέσσερις επαγγελματίες, υπεύθυνοι για την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής στην ορεινή Κρήτη, αξιολόγησαν τις ανάγκες υγείας των γυναικών. 
Τεύχος : 15 έτος : 1989
Η επιδημία του Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AI.D.S.) έχει σημαντικές κοινωνικό - οικονομικές επιπτώσεις, τόσο στις υπηρεσίες υγείας, όσο και στο κοινωνικό σύνολο. Το άμεσο οικονομικό κόστος μπορεί να υπολογιστεί με βάση τις πρόσθετες δαπάνες που επιβαρύνονται οι υπηρεσίες υγείας για την περίθαλψη των πασχόντων και για την πρόληψη της νόσου. Συνδυάζοντας τα δεδομένα για τη χρήση των υπηρεσιών περίθαλψης από ασθενείς με A1.D.S. στη Βρετανία και στις Η.Π.Α με το κόστος νοσηλείας στην Ελλάδα, η δαπάνη κατά ασθενή υπολογίζεται ότι κυμαίνεται γύρω στο 15 εκατομμύριο δραχμές. Το έμμεσο οικονομικό κόστος, που απορρέει από τον θάνατο νέων ατόμων στην παραγωγική ηλικία δεν μπορεί - δεν είναι δυνατόν - να υπολογιστεί. Οι κοινωνικές επιπτώσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων τη διατάραξη της ζωής των φορέων του ιού, την καταστροφική αναστάτωση της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής των πασχόντων, την τάση απομόνωσης των φορέων και των ασθενών και την επίρρηψη - λόγω προκατάληψης - της ευθύνης για την εξάπλωση της επιδημίας σε περιθωριακές ομάδες. Επίσης, οι ίδιες οι υπηρεσίες υγείας και τα επαγγέλματα υγείας υποχρεώνονται να επανεξετάσουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Η αποτελεσματική πρόληψη της νόσου και των συναφών καταστροφικών επιπτώσεων στην κοινωνική ζωή απαιτεί ειλικρινή αντιμετώπιση όλων των θεμάτων αυτών.
Τεύχος : 98 έτος : 2010
Η κοινοτική αποτίμηση είναι μέθοδος εκτίμησης των αναγκών υγείας ενός πληθυσμού, η οποία στηρίζεται κυρίως σε τεχνικές ποιοτικής έρευνας. Όλοι οι συντελεστές, ερευνητές, επαγγελματίες υγείας και χρήστες των υπηρεσιών, συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια της εκτίμησης των αναγκών υγείας. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας ενδυναμώνονται, καθώς μπορούν με τη συμμετοχή τους να επηρεάσουν και να αλλάξουν τις υπηρεσίες υγείας τους. Η ενδυνάμωση αυτή, όπως θα διαπιστώσουμε, δεν είναι ουσιαστική, καθώς δεν συνοδεύεται από ουσιαστικό μοίρασμα δύναμης από τους πολιτικά υπεύθυνους και τους επαγγελματίες υγείας προς τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Η ουσιαστική ενδυνάμωση προϋποθέτει, όλοι οι συντελεστές της εκτίμησης των αναγκών υγείας ενός πληθυσμού να είναι ουσιαστικοί συνεργάτες και να έχουν ενεργό ρόλο στον σχεδίασμά και την όλη οργάνωση της έρευνας. Απαραίτητες για κάτι τέτοιο όμως είναι η πολιτική βούληση, η επαρκής χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων και η εκπαίδευση όλων των συντελεστών της έρευνας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved