Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Κυριακάκης Βαγγέλης
Τεύχος : 1 έτος : 1986
Υπηρεσίες Υγείας · Στρατηγική αλλαγής Κοιτάζοντας το πρόβλημα των Υπηρεσιών Υγείας με ένα ευρύτερο και πιο ουσιαστικό τρόπο, παρατηρεί κανείς ότι υπάρχουν βασικά τρία είδη στρατηγικής για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. α) Η στρατηγική της μεγαλύτερης ανάπτυξης των Υπηρεσιών Υγείας χωρίς βασικές αλλαγές στη δομή τους. Αυτή είναι μια συντηρητική στρατηγική που συνίσταται στην πρόσθετη αύξηση της χρηματοδότησης σε αύξηση του προσωπικού και σε τυπικές αλλαγές στα πλαίσια των υφιστάμενων σχέσεων. Η στρατηγική αυτή χαρακτηρίζει σε διεθνές επίπεδο τα υπάρχοντα σχήματα των υπηρεσιών υγείας, τις άκαμπτες οργανωτικές δομές και τη γραφειοκρατική διοίκηση των υπηρεσιών υγείας. β) Η στρατηγική της βαθμιαίας προσαρμογής, κάτω από την επίδραση των δημιουργούμενων κάθε φορά αναγκών σε ισορροπία με ορισμένες ομάδες επαγγελματιών χωρίς πρόβλεψη για την έκταση των αλλαγών και τις προοπτικές της ανάπτυξης. Η προσέγγιση αυτή χαρακτηρίζεται από την μερική θεώρηση των προβλημάτων.
Τεύχος : 3 έτος : 1986
Οι μεγάλες πόλεις σαν αστικά κοινωνικά συστήματα αντιμετωπίζουν πολλά αλληλένδετα και επιτακτικά προβλήματα, στα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος (φυσικό - κοινωνικό) - προβλήματα που παρουσιάζονται με διαφορετικές μορφές. Η γρήγορη, ασύμμετρη και απρογραμμάτιστη πληθυσμιακή μετακίνηση στις αστικές περιοχές, η αύξηση του αστικού πληθυσμού και οι τεχνολογικές εξελίξεις της σύγχρονης κοινωνίας άλλαξαν ριζικά τη ζωή των πόλεων και έκαναν τη ζωή των ανθρώπων σ’ αυτές πιο δύσκολη. Η αδυναμία τους μάλιστα να προσαρμόσουν έγκαιρα τη δομή και τις λειτουργίες τους στην καινούρια κατάσταση - παρά τις πιέσεις που δέχονται - κάνουν το πρόβλημα οξύτερο και επιτακτικό.
Τεύχος : 14 έτος : 1989
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων που έχουν ανάγκη μακροχρόνιας φροντίδας - κυρίως σε μεγάλα ιδρύματα - για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές αρρώστιες και αναπηρίες, ανάγκασε την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) αλλά και άλλους φορείς να επαναξιολογήσουν τον τρόπο και το σύστημα παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών. Η ομοφωνία των ειδικών για την ψυχική υγιεινή στα πιο σπουδαία χαρακτηριστικά είναι σαφής. Οι υπηρεσίες ψυχικής υγιεινής για ειδικές κοινότητες ή πληθυσμούς πρέπει να ολοκληρωθούν και να συντονιστούν στο σχεδίασμά και στη διοίκηση. Τα ψυχιατρικά νοσοκομεία πρέπει σταθερά να μειωθούν σε μέγεθος και σε κυριαρχία και το κύριο βάρος της δουλειάς να μετακινηθεί στην ίδια την κοινότητα. Η εναλλακτική νοσοκομειακή θεραπεία πρέπει να παρέχεται σε γενικά νοσοκομεία, η φροντίδα στο σπίτι πρέπει να είναι κοντά στον πληθυσμό που υπηρετεί,οι εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες και η καθημερινή φροντίδα πρέπει να παρέχονται εκεί όπου οι ανάγκες του ασθενή μπορούν ν’ αντιμετωπίζονται χωρίς εισαγωγή στα ψυχιατρεία.
Τεύχος : 24 έτος : 1991
Στο άρθρο αυτό γίνεται μια προσπάθεια επισήμανσης του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος που δημιουργεί η έλλειψη ουσιαστικής Κοινωνικής Πολιτικής για την Γ' ηλικία. Ακόμη προτείνεται η καθιέρωση ενός νέου θεσμού για την αντιμετώπιση τον προβλήματος. Ο θεσμός αυτός είναι η αναδοχή στη Γ' ηλικία.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2021. All Rights Reserved