Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Καρμπά Σχοινά Χρυσούλα
Τεύχος : 54 έτος : 1999
Στην ερευνά μας, πήραν μέρος 30 κωφό και 30 ακούοντα παιδιά, ηλικίας 7 έως 9 χρόνων. Διερευνήθηκε, η γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη των δύο ομάδων καθώς και η εξέλιξη των κωφών παιδιών μετά από επανέλεγχο μετά το πέρας ενός χρόνου. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η εξέλιξη των γνωστικών λειτουργιών (οπτικο-κινητική, οπηκο-χωρική αντίληψη, οπτικο-αναπαρα- στατική σκέψη, ικανότητα συγκέντρωσης) στα κωφό παιδιά, υστερεί σε αυτή την ηλικία σε σύγκριση με τα ακούοντα παιδιά. Η γλωσσική εξέλιξη των κωφών παιδιών υστερεί σε σημαντικό βαθμό, σε λεξιλογικό και εννοιολογικό εύρος, αφού παρατηρήθηκε χαμηλή απόδοση στο τεστ λεξιλόγιο. Με την αύξηση της ηλικίας, παρατηρείται βελτίωση στο λεξιλόγιο και εννοιολογικό εύρος. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των γνωστικών και των γλωσσικών λειτουργιών στα κωφά παιδιά. Η παραπάνω μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να χρησιμεύσει στην ψυχοδιαγνωστική και ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση των κωφών παιδιών.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved