Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Σπανέας Στέφανος
Τεύχος : 101 έτος : 2011
Το παρόν άρθρο εστιάζει στις μεθόδους Ηλεκτρονικής Δικτύωσης Κοινωνικών Υπηρεσιών ως μέσο για την αποδοτικότερη λειτουργία των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική δικτύωση τους θεωρείται όχι μόνο αναγκαία, αλλά και ουσιαστική για τη βιωσιμότητα και την εξέλιξη της τοπικής Κοινωνικής Πολιτικής, σε εναρμόνιση με τους απαιτητικούς στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι απόψεις των συγγραφέων στηρίζονται τόσο σε θεωρητικά μοντέλα, όσο και σε εμπειρικά δεδομένα από αντίστοιχη έρευνα με σκοπό την ανάδειξη των παραγόντων που συνιστούν την επιτυχία της ηλεκτρονικής δικτύωσης. Πρόκειται για ποιοτική περιπτωσιολογική έρευνα που διεξήχθη στηνΝ.Α. Αγγλία σε δύο Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, με αντικείμενο τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων από τους κοινωνικούς λειτουργούς και τα αποτελέσματα τους στην ενδοϋπηρεσιακή και διϋπηρεσιακή επικοινωνία των οργανώσεων και στην πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας.
Τεύχος : 102 έτος : 2011
Συγγραφείς: Σπανέας Στέφανος
Το άρθρο παρουσιάζει την ανάληψη μιας συστηματικής προσπάθειας μετασχηματισμού της λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, σε μια σύγχρονη οργανωσιακή δομή, όπου οι δυσκολίες διαβίωσης γίνονται κατανοητές και σχεδιάζονται παρεμβάσεις που θα τις αμβλύνουν υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικής διαφορετικότητας. Αναλύονται η υφιστάμενη κατάσταση, οι παρουσιαζόμενες δυσκολίες καθημερινής λειτουργίας του Κέντρου και οι ενέργειες παρέμβασης που υλοποιήθηκαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μέσα από τις υλοποιούμενες ενέργειες και από τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν υποστηρίζεται και τεκμηριώνεται σε θεωρητικό επίπεδο ότι και η ενεργός συμμετοχή φιλοξενούμενων κατοίκων και του προσωπικού παρέχει τις βάσεις για την ανάπτυξη πολιτικών που προωθούν τη συμμετοχική διοίκηση και διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και αυτό ενδεχομένως μπορεί να οδηγήσει την κεντρική διοίκηση, τους κοινωνικούς επιστήμονες ή/και τους σχεδιαστές ανάλογων πολιτικών να υιοθετήσουν παρεμβάσεις που θα διακατέχονται από μια φιλοσοφία που θα επενδύει στη σταθερή ανατροφοδότηση από το κατώτατο ιεραρχικά σημείο στο ανώτερο επίπεδο και αντίστροφα.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved