Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Μάρδας Δημήιριος - Ευάγγελος
Τεύχος : 104 έτος : 2011
Είναι γεγονός, ότι η ιστορία της ανθρωπότητας καθορίζεται σημαντικά από τις μεταναστευτικές κινήσεις. Και αυτό διότι οι μετανάστες ελπίζουν και επιζητούν καλύτερους όρους ζωής (πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς). Τα προκύπτοντα συναφή θέματα - ζητήματα - προβλήματα είναι πολυεδρικά και συσχετίζονται με πολλούς παράγοντες στα επίπεδα της οικονομίας, του δικαίου, της απασχόλησης, της ανισότητας, της εκπαίδευσης και της δημογραφίας. Κατ’ αρχήν, σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα, ενώ κατοχυρώνεται η απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ των ημεδαπών και των αλλοδαπών, στην ουσία επικεντρώνεται στην απόλυτη προστασία όσων Βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια μόνον ως προς τη ζωή, την τιμή και την ελευθερία τους. Υποκείμενα, όμως, των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι όλοι οι άνθρωποι που μένουν μόνιμα σε μία χώρα ή πάντως τα ευάλωτα και ευπαθή πρόσωπα που χρήζουν κάποιας ιδιαίτερης προστασίας, τουλάχιστον, ως προς εκείνες τις περιπτώσεις όπου το Σύνταγμα δεν επιφυλάσσει ρητά την άσκηση του δικαιώματος αποκλειστικά στους Έλληνες. Επιτρέπονται, όμως, εξαιρέσεις διάκρισης λόγω δημοσίου ενδιαφέροντος και εφόσον υπάρχει σχετική ειδική διάταξη του Συντάγματος. Το ποσοστό της συμμετοχής των αλλοδαπών (τρίτων χωρών) στο σύνολο των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα συνεχώς αυξάνει. Προκειμένου, όμως, να μην διαφοροποιείται το επίπεδο του διδακτικού έργου, εξαιτίας της άνισης πρόσληψης από τους μαθητές του εκπαιδευτικού προϊόντος, προκύπτει το θέμα αναζήτησης της «χρυσής τομής» στο επίπεδο εκπαίδευσης όλων των μαθητών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εξάλλου, ο βαθμός του επιπέδου συμμετοχής των μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής προσδιορίζει πρωταρχικά και καθοριστικά και το μέτρο της ικανότητας πρόσβασης, ένταξης, ενσωμάτωσης και τελικά αφομοίωσης των μεταναστών στην κυρίαρχη πολιτιστική ομάδα της χώρας υποδοχής. Σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι θεσμικές ρυθμίσεις για τη μετανάστευση αφορούν στο πλαίσιο ευρύτερου μεταναστευτικού προστατευτικού περιεχομένου αφ’ ενός και αποκλειστικής ισχύος για τους μετανάστες αφ’ ετέρου. Ειδικότερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), η εθνικότητα αποκτάται με τη γέννηση, με την πολιτογράφηση ή δι’ άλλων μέσων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Η πράξη της απόκτησης της ιθαγένειας στις χώρες της Ε.Ε. θεωρείται ως ένας δείκτης - κλειδίτης επιτυχούς ένταξης των μεταναστών στη χώρα υποδοχής. Συμπερασματικά, σε κάθε περίπτωση, τα μεταναστευτικά κύματα παραμένουν δύσκολα ως προς τη σωστή προσέγγιση και την πλήρη κατανόησή τους και κατά συνέπεια στην άριστη επιλογή της απαιτούμενης μεταναστευτικής πολιτικής.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved