Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Τζιάρας Περικλής
Τεύχος : 116 έτος : 2014
Περίληψη Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε ερευνητικά, μέσω δύο παράλληλων ερευνών που διενεργήθηκαν προς τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και προς τους υπαλλήλους κοινωνικούς λειτουργούς των Τμημάτων αυτών, να εντοπιστούν τα θεσμικά, οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Νοσοκομείων...
Τεύχος : 95 έτος : 2009
Τα τελευταία χρόνια επικρατεί διεθνώς μια τάση εφαρμογής εξωνοσοκομειακών μορφών περίθαλψης και μείωσης των κλινών των νοσοκομειακών μονάδων, λόγω του υψηλού κόστους τους (Μπάνικος, 1994, Σουρτζή, 1997, Dobrof, 1991). Η πολιτική αυτή αυξάνει τις ανάγκες φροντίδας του ασθενή μετά το νοσοκομείο και δημιουργεί την ανάγκη δημιουργίας υπηρεσιών μετανοσοκομειακής φροντίδας (Bailoch 1999, Pahl,1999). Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και φροντίδας υγείας στον «μετανοσοκομειακό» ασθενή και η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στην περιοχή της Δυτικής Απτικής. Μελετώνται οι περιπτώσεις 157 ασθενών, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο», στη διάρκεια ενός έτους (2007), λόγω της ανάγκης εξασφάλισης υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας μετά το εξιτήριο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης του ασθενή μετά το Νοσοκομείο είναι ελλιπές και λειτουργεί αποσπασματικά. Επιπροσθέτως, η οικογένεια συχνά καλείται να καλύψει την ανυπαρξία δομών και υπηρεσιών.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved