Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τεύχος 133 - Έτος 2019

Η εφαρμογή των συμβουλευτικών θεραπευτικών προγραμμάτων της ποινικής διαμεσολάβησης αναδεικνύεται ένας σημαντικός θεσμός που παρέχει ένα καθοριστικά διαφορετικό πλαίσιο για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις απόψεις των επαγγελματιών ψυχοκοινωνικής υγείας των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή του. Η έρευνα διεξήχθη με ποιοτική μεθοδολογία, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν 13 ημιδομημένες συνεντεύξεις επαγγελματιών ψυχοκοινωνικής υγείας δημόσιων φορέων, όπου εφαρμόζεται ο θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι ο θεσμός, όπως εφαρμόζεται στη χώρα, ενέχει ζητήματα που χρήζουν αξιολόγησης και επανεκτίμησης, και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν  στην προετοιμασία για την ένταξη στο συμβουλευτικό θεραπευτικό πρόγραμμα, στα μοντέλα παρέμβασης, στην ασφάλεια των θυμάτων, στις ειδικότητες και στην εκπαίδευση των επαγγελματιών που το εφαρμόζουν, στην ολοκλήρωση ή διακοπή του προγράμματος και στη μεταπαρακολούθηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν ότι απαιτούνται κατάλληλες διαδικασίες και μηχανισμοί που να ενισχύουν τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το περιοδικό, στο περιβάλλον έκδοσης του epublishing: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2024. All Rights Reserved