Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ελληνίδες στην αγορά εργασίας

Τεύχος 36 - Έτος 1994

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο έχουν εφαρμοστεί νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μείωση των διακρίσεων, το φύλο - μεταξύ των άλλων παραγόντων - εξακολουθεί να είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία κοινωνικής διάκρισης. Οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι μια ομάδα που υπόκεινται σε διακρίσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Το άρθρο αυτό θα προσπαθήσει να συνοψίσει τις αιτίες που δημιουργούν και αναπαράγουν τις ανισότητες στο χώρο της εργασίας. Στο πρώτο μέρος του άρθρου γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η εξέλιξη της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τα τελευταία χρόνια (κυρίως μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οπότε παρατηρείται και η σημαντική αύξηση των ποσοστών γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα), καθώς επίσης και το θεωρητικό υπόβαθρο που εξηγεί τόσο την αύξηση όσο και την εκμετάλλευση της γυναικείας εργασίας.

Ενώ το πρώτο μέρος προσπαθεί να δημιουργήσει το θεωρητικό πλαίσιο ανάπτυξης, το δεύτερο προσπαθεί να επικεντρωθεί περισσότερο σε συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία αντικατοπτρίζεται η ανισότητα των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων. Η μερική απασχόληση και η μη - μισθωτή εργασία των γυναικών στην Ελλάδα για παράδειγμα αντιμετωπίζεται ως απόρροια των κοινωνικών σχέσεων που θέλουν τη γυναίκα να μετέχει τόσο στη μισθωτή εργασία όσο και στην κοινωνική αναπαραγωγή των σχέσεων παραγωγής. Η γυναικεία εργασία θεωρείται δευτερεύουσα και ο χαμηλός βαθμός εξειδίκευσης και επαγγελματικής κατάρτισης των γυναικών τις κάνει πιο τρωτές στις τεχνολογικές εξελίξεις και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής σε σχέση με τους άντρες.

Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2023. All Rights Reserved