Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Καρέλλου Ιωάννα
Τεύχος : 85 έτος : 2007
Συγγραφείς: Καρέλλου Ιωάννα
Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που να αναφέρονται στις στάσεις προς τα άτομα με νοητική καθυστέρηση. Τα αποτελέσματα όσων έχουν γίνει υποστηρίζουν μια τάση των Ελλήνων να αντιμετωπίζουν αρνητικά τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Βασικός σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να εξετάσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών ΑΙΘμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που κατοικούν στην Κέρκυρα προς τα άτομα με νοητική καθυστέρηση...
Τεύχος : 105 έτος : 2012
Συγγραφείς: Καρέλλου Ιωάννα
Περίληψη Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με ένα λειτουργικό και οργανωμένο τρόπο. Με αφορμή το νέο αυτοδιοικητικό περιβάλλον ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ γίνεται προσπάθεια ανάδειξης θεμάτων δικτύωσης κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Με τη χρήση μελέτης περίπτωσης παρουσιάζονται τα διαφορετικής φύσης προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα άτομο με αναπηρίες τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο και οι πολλαπλές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν μέσω ενός οργανωμένου και θεσμοθετημένου δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών που θα βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και θα έχει αξιακή υποδομή έτσι ώστε να υπάρξει η συνέχεια και η συνέπεια στην παροχή ολοκληρωμένης κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο.
Τεύχος : 56 έτος : 1999
Ο πρωταρχικός στόχος της παρούσης μελέτης* ήταν να εξετάσει τις στάσεις των εργαζομένων σε κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης προς τη σεξουαλικότητα των ατόμων με νοητική καθυστέρηση στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία. Ένα ερωτηματολόγιο στάσεων σε 8 ομάδες ερωτήσεων που αφορούσαν διάφορες πλευρές της ανθρώπινης σεξουαλικότητας διανεμήθηκε σε δύο ομάδες εργαζομένων και ομάδες μελών του γενικού κοινού των δύο χωρών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά μεταξύ των Ελλήνων και Βρετανών όσο αφορά στίς στάσεις προς τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού ή μεταξύ του συνόλου των σεξουαλικών στάσεων μεταξύ του προσωπικού και μελών του γενικού κοινού. Ωστόσο, οι "Ελληνες και Βρετανοί ερωτώμενοι εξέφρασαν διαφορετικές στάσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητα των ατόμων με νοητική καθυστέρηση.
Τεύχος : 68 έτος : 2002
Συγγραφείς: Καρέλλου Ιωάννα
Η σεξουαλική εκμετάλλευση των ατόμων με νοητική καθυστέρηση είναι ένα πραγματικό γεγονός, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στον διεθνή χώρο. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τις βασικές συνιστώσες του φαινομένου κάνοντας αναφορά στις δυσκολίες του ορισμού καθώς και της διαδικασίας καταγραφής και αντιμετώπισης περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης ατόμων με νοητική καθυστέρηση στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των δραστών αλλά και των θυμάτων, δίνοντας έμφαση στους παράγοντες που καθιστούν τα άτομα με νοητική καθυστέρηση ομάδα υψηλού κινδύνου και τον ρόλο που καλείται να παίξει ο κοινωνικός λειτουργός όσον αφορά στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved