Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τεύχος 54 - Απρίλιος - Μαϊος - Ιούνιος - Έτος 1999

Εισαγωγικό Σχόλιο
Αγαπητοί αναγνώστες, Οι πρόσφυγες, ομάδα μεταναστών υψηλού κινδύνου, απασχολούν σήμερα Κοινωνικές Υπηρεσίες και επαγγελματίες εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν. Πιο συγκεκριμένα, στο παρόν άρθρο της, η Μ. Δημοπούλου - Λαγωνίκα παρουσιάζει το θέμα μέσα από τους άξονες: εξαναγκαστική φυγή από την πατρίδα, εγκατάσταση (προσωρινή ή μόνιμη) σε χώρα με διαφορετική πολιτιστική ταυτότητα και ψυχοδυναμική της εφηβείας. Η συσχέτιση των παραπάνω με την πιθανή εμφάνιση προβλημάτων ψυχικής υγείας, αντικοινωνικής συμπεριφοράς και δυσκολιών προσαρμογής στη νέα χώρα αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα του φαινομένου.
Μετανάστευση και Διαπολιτισμικό Τραύμα στην Εφηβεία: Κοινωνική Προσαρμογή Εφήβων Προσφύγων στην Ελλάδα
Η παρουσίασή μου αναφέρεται στους πρόσφυγες, μια ειδική ομάδα υψηλού κίνδυνου μεταναστών, εξαναγκασμένων να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για λόγους ανεξαρτήτως της θέλησής τους. Προσεγγίζεται με την περιγραφή των ειδικών αντίξοων χαρακτηριστικών του "πρόσφυγα" ως ατόμου και ως μέλους της πολιτισμικής του ομάδας σε μια ιδιαίτερη ευάλωτη και κρίσιμη ηλικία, την εφηβική. Επομένως το "διαπολιτισμικό τραύμα στην εφηβεία" εμπεριέχει τρεις μεταβλητές που θα εξετασθούν παράλληλα: την εξαναγκασμού φυγή από την πατρίδα, την μόνιμη ή μεταβατική εγκατάσταση στη χώρα υποδοχής με διαφορετική πολιτισμική υποδομή και ταυτότητα και την ψυχοδυναμική της...
Η διάθεση ίου ελεύθερου χρόνου ίων νέων. Ένα παράδειγμα δράσεων και αντιδράσεων
Η ενσωμάτωση και η συμμετοχή των νέων στη σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία, έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές τόσο στο διεθνές επιστημονικό πεδίο, όσο και στην Ελλάδα, όπως καταγράφεται στην αντίστοιχη Βιβλιογραφία. Οι ερευνητικοί τομείς προσδιορίζονται στις σχέσεις νεολαίας - εργασίας και ποιότητας ζωής; με ιδιαίτερη αναφορά στον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριακή θέση νέων στις σύγχρονες κοινωνίες, ενώ δίνεται έμφαση στις κοινωνικές πολιτικές μέσα από τις οποίες θα προαχθεί η συμμετοχή και θα ενσωματωθεί “ομαλά” ο νέος. Στην ουσία η ερευνητική προσέγγιση, ειδικά στην ελληνική βιβλιογραφία, αφορά στην καταγραφή και την...
Εκπαίδευση των γονέων στην αντιμετώπιση του προβλήματος της τοξικοεξάρτησης
Η τοξικοεξάρτηση είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο στο οποίο αλληλεπιδρούν ατομικοί, οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες. Οι οικογενειακοί παράγοντες που σχετίζονται με την αιτιολογία της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών καθώς και η εκπαίδευση των γονέων στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος άρθρου.
«Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη κωφών παιδιών Δημοτικού σχολείου»
Στην ερευνά μας, πήραν μέρος 30 κωφό και 30 ακούοντα παιδιά, ηλικίας 7 έως 9 χρόνων. Διερευνήθηκε, η γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη των δύο ομάδων καθώς και η εξέλιξη των κωφών παιδιών μετά από επανέλεγχο μετά το πέρας ενός χρόνου. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η εξέλιξη των γνωστικών λειτουργιών (οπτικο-κινητική, οπηκο-χωρική αντίληψη, οπτικο-αναπαρα- στατική σκέψη, ικανότητα συγκέντρωσης) στα κωφό παιδιά, υστερεί σε αυτή την ηλικία σε σύγκριση με τα ακούοντα παιδιά. Η γλωσσική εξέλιξη των κωφών παιδιών υστερεί σε σημαντικό βαθμό, σε λεξιλογικό και εννοιολογικό εύρος, αφού παρατηρήθηκε χαμηλή απόδοση στο τεστ λεξιλόγιο. Με την αύξηση της...
Κοινωνική Εργασία στα πλαίσια των Προγραμμάτων του Σώστε τα παιδιά για τους Τσιγγάνους
Το Σώστε τα Παιδιά είναι ένα ανεξάρτητο, μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό Σωματείο, αναγνωρισμένο από το Κράτος ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό, που έχει ως κύριο σκοπό του τη βελτίωση της ζωής των παιδιών που μεγαλώνουν σε αντίξοες συνθήκες και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο την κυρία Νίκη Γουλανδρή. Επίσης, είναι μέλος της Διεθνούς ένωσης Save the Children (International Save the Children Alliance), η οποία αποτελεί μία παγκόσμια και διεθνή γνωστή κίνηση για καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά. Οι δραστηριότητες του Σώστα τα Παιδιά σήμερα είναι οι ακόλουθες: α) προώθηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, β) Συνεργασία με...
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved