Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κοινωνική Εργασία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρθρα από : Αλτάνης Παναγιώτης
Τεύχος : 121 έτος : 2016
Η Εθνική Αναφορά, σχετικά με τις Βιώσιμες Λύσεις για τoυς Ασυνόδευτους Ανηλίκους (2013), είναι η πρώτη ερευνητική και μελετητική προσπάθεια συγκέντρωσης, καταγραφής και προτεραιοποίησης των μεθόδων, των καλών πρακτικών και των μοντέλων επιχειρησιακού σχεδιασμού της καθημερινής ζωής και διαβίωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων στην Κύπρο ή της ασφαλούς μετακίνησής τους σε άλλη χώρα....
Τεύχος : 4 έτος : 1986
Η οικονομική ανισότητα, ενισχυόμενη από τις κοινωνικές δομές και συχνά, υποστηριζόμενη από λανθασμένη κοινωνική πολιτική έχει σαν αποτέλεσμα κάποιοι να παραμένουν φτωχοί, ενώ άλλοι παραμένουν πλούσιοι. Η φτώχεια, αποτέλεσμα κοινωνικής παθολογίας,είναι μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, πρόβλημα πολυδιάστατο με συσωρευτικές συνέπειες που η διαιώνισή του οφείλεται στην υπάρχουσα κοινωνική δομή. Για την αντιμετώπιση της φτώχειας απαιτούνται οργανωμένα προγράμματα με στόχο την ανακατανομή των πόρων και ευκαιριών. Υπάρχουν όμως φτωχοί στη σημερινή κοινωνία της αφθονίας; Η έρευνα της ΕΟΚ (1979-80) στα πλαίσια του προγράμματος για την καταπολέμηση της φτώχειας, έδειξε ότι 11,4% των νοικοκυριών δηλ. τουλάχιστον 30 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κοινότητα είναι άποροι. «Κατάσταση απορίας» στην έρευνα θεωρήθηκε το εισόδημα που είναι μικρότερο από το μισό
Τεύχος : 4 έτος : 1986
Το χάσμα ανάμεσα στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΗΕ 1948) και στο σεβασμό της, επισημαίνει η ετήσια έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας (Δ.Α). Η έκθεση στις 386 σελίδες μεταξύ άλλων αναφέρει τις χώρες που έγιναν καταγγελίες για βασανιστήρια, φυλακίσεις χωρίς δίκες, και εκτελέσεις. Η Τουρκία είναι πρώτη από τις Ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν πολλές εκατοντάδες πολιτικοί κρατούμενοι και απ’ όπου υπάρχουν καταγγελίες και στοιχεία για ευρέως διαδεδομένα βασανιστήρια. Την χρονιά που πέρασε δεν έγιναν εκτελέσεις, παρόλο που εξαγγέλθηκαν 108. Όμως, είναι η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα που γίνονται εκτελέσεις. Η Δ.Α πληροφορήθηκε 47 εκτελέσεις στη Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία και Σοβ. Ένωση. Η έκθεση αναφέρει ότι στη Σοβ. Ένωση υπάρχουν 600 πολιτικοί κρατούμενοι, στη Γιουγκοσλαβία έγιναν 40 πολιτικές διώξεις, και στη Βουλγαρία ότι πιάστηκε αριθμός Τούρκων που αντιστάθηκαν στην αφομοίωση. Στο Ενωμένο Βασίλειο η Δ.Α έκανε έρευνες σχετικά με τις καταγγελίες ...
Τεύχος : 22 έτος : 1991
Η υγεία δεν είναι η έλλειψη ασθένειας ή περιορισμένο υγειονομικό φαινόμενο, αλλά πολυδιάστατη έννοια που επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, αντίστοιχα ασθένεια είναι αποτέλεσμα της διαταραχής της ισορροπίας της αρμονίας αυτών των παραγόντων.
Τεύχος : 27 έτος : 1992
Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια γενική εισαγωγή στην έννοια, στο ρόλο και στις εφαρμογές της Συμβουλευτικής, σε μια προσπάθεια προώθησής της στη χώρα μας. Αρχικά οριοθετείται η έννοια το περιεχόμενο και ο σκοπός της Συμβουλευτικής. Κατόπιν γίνεται συνοπτική παρουσίαση μερικών βασικών εφαρμογών της, σ’ άλλες χώρες και στη δική μας. Τέλος, διερευνάται η σχέση της Συμβουλευτικής με τους άλλους θεσμούς και λειτουργούς επικούρησης του ανθρώπου και τις αντίστοιχες λειτουργίες τους, ώστε να δειχθεί η συνδετική λειτουργία της Συμβουλευτικής μεταξύ των συγγενών επιστημών - επαγγελμάτων.
Τεύχος : 78 έτος : 2005
Η τεκμηρίωση της άριστης αναλογίας των κοινωνικών λειτουργών σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας μας σε συνδυασμό με τις ανάγκες παροχής κοινωνικής φροντίδας στις υφιστάμενες και μελλοντικές συνθήκες αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα για την τροφοδότηση ενός ορθολογικού κοινωνικού σχεδιασμού στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία Delphi και αποτελεί μία πρώτη ποιοτική προσέγγιση της διερεύνησης των αναγκών σε κοινωνικούς λειτουργούς με προβολή των ποσοτικών μεγεθών και με εστίαση στην πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα. Δα ευρήματα είναι αξιοποιήσιμα σε πρώτη φάση για το σχεδιασμό ανάπτυξης των κοινωνικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα σε βάθος σε εξειδικευμένους τομείς αναγκών και κυρίως στην αναγκαιότητα συστηματοποίησης της καταγραφής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης των αναγκών και των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών. Η έρευνα ανατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκπονήθηκε από ερευνητική ομάδα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
Πρόσφατο τεύχος
Τεύχη
Σ.Κ.Λ.Ε.

Επίσημη σελίδα ΣΚΛΕ

Μητρώο μελών ΣΚΛΕ

Εισαγωγή
Η Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών «Κοινωνική Εργασία» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος από το 1986. Η επιστημονική αυτή έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους...
περισσότερα...
Επικοινωνία
Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108834818 Fax: 2108827071
e-mail: info @skle.gr
www.skle.gr
© Copyright Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία» - 2012-2020. All Rights Reserved